top of page

Vedtekter Fokus Fotoklubb stiftet 2001

Vedtekter for Fokus Fotoklubb revidert 17.02 – 2016

 

§ 1 Navn

Navnet på klubben er Fokus Fotoklubb, forkortet FFK.

§ 2 Formål

FFK er en organisasjon for alle fotointeresserte i Songdalen og omegn som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

§ 3 Medlemskap

Alle som ønsker kan bli medlem av FFK.

§ 4 Medlemsoversikt

Medlemsliste skal oppdateres fortløpende med inn og utmeldelse og adresseforandringer i løpet av året.

 

§5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for påfølgende år. Kontingenten består av kontingent til NSFF og kontingent til Fokus fotoklubb.

Kontingenten forfaller til betaling 1 februar og må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet

Kontingenten betales ved inn melding, ved innmelding etter 1 juli betales halv kontingent.

Ung medlem: til det året de fyller 20 år, betaler halv kontingent.

Betalt kontingent er en forutsetning for å benytte seg av klubbens og NSFF medlemstilbud

§ 6 Utmelding

Utmelding gjøres til styret.
Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent innen 1 måned etter at skriftlig purring er sendt fra styret, anses som utmeldt av klubben.
Innbetalt kontingent blir ikke refundert ved utmeldelse i løpet av året.

§ 7 Utelukkelse

Styret kan utelukke medlemmer som ved sin opptreden grovt skader FFK, eller klubbens anseelse. Vedtak om utelukkelse kan kun treffes av et fulltallig og enstemmig styre.
Før vedtak treffes skal den som vurderes utelukket tilskrives av styret i rekommandert brev og gis en frist på 14 dager til å uttale seg.

Vedtaket om utelukkelse treffes for en periode på inntil 5 år. Den som utelukkes skal orienteres i rekommandert brev. Ved uenighet i styret kan de styremedlemmer som ønsker utelukkelse kreve spørsmålet behandlet på årsmøtet.
Den som er utelukket kan innen 2 måneder etter at vedtaket er mottatt, anke vedtaket inn for et fulltallig styre. Anke fremsettes i rekommandert brev til styret.

Anke gis oppsettende virkning, slik at utelukkelse ikke trer i kraft før styrets vedtak eventuelt er stadfestet av årsmøtet. Inntil anken er behandlet av årsmøtet, er angjeldende suspendert fra eventuelle tillitsverv.
Dersom særlige grunner foreligger, kan styret be årsmøtet oppheve vedtaket om utelukkelse.

§ 8 Ordinært årsmøte

Styret er ansvarlig for å arrangere årsmøtet som er FFK`s høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte avholdes årlig, fortrinnsvis i løpet av februar måned. Styret skal underrette medlemmene om tid og sted med minst 6 ukers varsel.
Slik underretning kan gis gjennom tidsskrift, klubbens program, internettsider og lignende.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet. Styret behandler innkomne saker og avgir en innstilling.

Årsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:

 1. Styret og utvalgenes beretning

 2. Regnskap

 3. Fastsettelse av kontingent

 4. Valg

 5. Innkomne forslag

 6. Eventuelt

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når 50% av medlemmene eller 2/3 flertall i styret forlanger det, og skal avholdes tidligst 4 uker, og senest 8 uker etter gyldig krav er fremsatt.

§ 10 Stemmerett

Alle medlemmer med gyldig medlemskap har stemmerett på årsmøtet, Kontingent skal være betalt.

§ 11 Avstemmingsregler

Endring av vedtektene og vedtak om suspensjon eller eksklusjon krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Øvrige forslag vedtas med alminnelig flertall.

§ 12 Organisasjon

FFK er organisert med et styre og 4 komiteer som årsmøtet velger. 1. Styret

2. Konkurransekomitè 3. Utstillingskomitè 4. Trivselskomite
5. Valgkomitè

6. Revisor

Alle medlemmer er valgbare til FFK’s styre og komiteer, og alle valg gjelder for en periode på 2 år, varamedlemmer for 1 år, dog slik at halvparten av styret er på valg hvert år.

§ 13 Styret

Styret skal bestå av:

 •   Leder

 •   Nestleder

 •   Sekretær

 •   Kasserer

 •   2 styremedlemmer

 •   1 varamedlemmer

– Ansvar og plikter definert i leder instruks
– Ansvar og plikter definert i nestleder instruks – Ansvar og plikter definert i sekretær instruks – Ansvar og plikter definert i kasserer instruks

 Leder konkuransekomite

 Leder utstillingskomite

Styret skal forestå den daglige drift av FFK, herunder kontakt med andre klubber og organisasjoner, men kan delegere hele eller deler av kontakten til komiteene. Styret er ansvarlig for å utarbeide FFK’s politikk og strategisk planlegging. Retningslinjer for styremedlemmer og komiteer fastsettes av styret.
Ved avstemming i styret der det blir stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret kan engasjere ekstern hjelp for utføring av praktiske oppgaver.

§ 14 Konkurransekomitè

Komiteen skal bestå av leder og minst 2 medlemmer. Ansvar og plikter definert i egen instruks.

§ 15 Utstillingskomitè

Komiteen skal bestå av leder og minst 2 medlemmer. Ansvar og plikter definert i egen instruks.

§ 17 Valgkomitè

Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer.

§ 18 Revisor

FFK skal ha 1 revisor som kan være valgt blant sine medlemmer, eller en utenfor klubben.

§ 19 Regnskap og revisjon

Det skal føres regnskap for FFK som følger kalenderåret og revideres årlig. Regnskap med alle bilag sendes revisor innen 10. januar. Det skal være ferdig revidert innen 1. februar.
Ved skifte av kasserer sendes regnskapet til revisjon.

§ 20 Oppløsning

Oppløsning av FFK kan vedtas av årsmøte med 3⁄4 flertall dersom minst 3⁄4 av samtlige stemmer er representert på årsmøtet. Dersom forslag om oppløsning ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan oppløsning vedtas ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer på det derpå følgende ekstraordinære årsmøtet, forutsatt at dette avholdes innen 3 måneder.
Ved oppløsning skal FFK`s arkiver gis til Fotomuseet i Horten. Eiendelene auksjoneres ut blant klubbens medlemmer. Pengebeholdningen deles på medlemmene.

bottom of page