top of page

Vedtekter Fokus Fotoklubb stiftet 2001

Vedtekter for Fokus Fotoklubb revidert 14.02 – 2024
 
§ 1 Navn
Navnet på klubben er Fokus Fotoklubb, forkortet FFK.

§ 2 Formål
FFK er en organisasjon for alle fotointeresserte i Songdalen og omegn som skal virke
for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

§ 3 Medlemskap
Alle som ønsker, kan bli medlem av FFK.

§ 4 Medlemsoversikt
Medlemsliste skal oppdateres fortløpende med inn og utmeldelse og
adresseforandringer i løpet av året.
 
§5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet for påfølgende år. Kontingenten består av
kontingent til NSFF og kontingent til Fokus fotoklubb.
Kontingenten forfaller til betaling 1 februar og må være betalt for å ha stemmerett på
årsmøtet
Kontingenten betales ved inn melding, ved innmelding etter 1 juli betales halv
kontingent.
Ungt medlem: til det året de fyller 20 år, betaler halv kontingent.
Betalt kontingent er en forutsetning for å benytte seg av klubbens og NSFF
medlemstilbud

§ 6 Utmelding
Utmelding gjøres til styret.
Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent innen 1 måned etter at skriftlig
purring er sendt fra styret, anses som utmeldt av klubben.
Innbetalt kontingent blir ikke refundert ved utmeldelse i løpet av året.

§ 7 Utelukkelse
Styret kan utelukke medlemmer som ved sin opptreden grovt skader FFK, eller
klubbens anseelse. Vedtak om utelukkelse kan kun treffes av et fulltallig og
enstemmig styre.
Før vedtak treffes skal den som vurderes utelukket tilskrives av styret i
rekommandert brev og gis en frist på 14 dager til å uttale seg.
Vedtaket om utelukkelse treffes for en periode på inntil 5 år. Den som utelukkes skal
orienteres i rekommandert brev. Ved uenighet i styret kan de styremedlemmer som
ønsker utelukkelse kreve spørsmålet behandlet på årsmøtet.
Den som er utelukket kan innen 2 måneder etter at vedtaket er mottatt, anke
vedtaket inn for et fulltallig styre. Anke fremsettes i rekommandert brev til styret.

Anke gis oppsettende virkning, slik at utelukkelse ikke trer i kraft før styrets vedtak
eventuelt er stadfestet av årsmøtet. Inntil anken er behandlet av årsmøtet, er
angjeldende suspendert fra eventuelle tillitsverv.
Dersom særlige grunner foreligger, kan styret be årsmøtet oppheve vedtaket om
utelukkelse.

§ 8 Ordinært årsmøte
Styret er ansvarlig for å arrangere årsmøtet som er FFK`s høyeste myndighet.
Ordinært årsmøte avholdes årlig, fortrinnsvis i løpet av februar måned. Styret skal
underrette medlemmene om tid og sted med minst 6 ukers varsel.
Slik underretning kan gis gjennom tidsskrift, klubbens program, internettsider og
lignende.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før
årsmøtet. Styret behandler innkomne saker og gir en innstilling.
Årsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i følgende saker:
1. Styret og utvalgenes beretning
2. Regnskap
3. Fastsettelse av kontingent
4. Valg
5. Innkomne forslag
6. Eventuelt
Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når 50% av medlemmene eller 2/3 flertall i
styret forlanger det, og skal avholdes tidligst 4 uker, og senest 8 uker etter gyldig krav
er fremsatt.

§ 10 Stemmerett
Alle medlemmer med gyldig medlemskap har stemmerett på årsmøtet, Kontingent
skal være betalt.

§ 11 Avstemmingsregler
Endring av vedtektene og vedtak om suspensjon eller eksklusjon krever 2/3 flertall av
de avgitte stemmene. Øvrige forslag vedtas med alminnelig flertall.

§ 12 Organisasjon
FFK er organisert med et styre og 4 komiteer som årsmøtet velger.
1. Styret
2. Konkurransekomitè
3. Utstillingskomitè
4. Trivselskomite
5. Valgkomitè

Alle medlemmer er valgbare til FFK’s styre og komiteer, og alle valg gjelder for en
periode på 2 år, varamedlemmer for 1 år, dog slik at halvparten av styret er på valg
hvert år.

§ 13 Styret
Styret skal bestå av:

  •  Leder

  •  Nestleder

  •  Sekretær

  •  Kasserer

  •  2 styremedlemmer

  •  Leder konkuransekomite

  •  Leder utstillingskomite

  •  1 varamedlemmer


– Ansvar og plikter definert i leder instruks
– Ansvar og plikter definert i nestleder instruks
– Ansvar og plikter definert i sekretær instruks
– Ansvar og plikter definert i kasserer instruks


Styret skal forestå den daglige drift av FFK, herunder kontakt med andre klubber og
organisasjoner, men kan delegere hele eller deler av kontakten til komiteene. Styret
er ansvarlig for å utarbeide FFK’s politikk og strategisk planlegging. Retningslinjer for
styremedlemmer og komiteer fastsettes av styret.
Ved avstemming i styret der det blir stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Styret kan engasjere ekstern hjelp for utføring av praktiske oppgaver.

§ 14 Konkurransekomitè
Komiteen skal bestå av leder og minst 2 medlemmer. Ansvar og plikter definert i
egen instruks.

§ 15 Utstillingskomitè
Komiteen skal bestå av leder og minst 2 medlemmer. Ansvar og plikter definert i
egen instruks.

§ 17 Valgkomitè
Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer.

§ 18 Utgår

§ 19 Regnskap og revisjon
Det skal føres regnskap for FFK som følger kalenderåret
Regnskapet legges frem for årsmøtet, årsmøtet kan kreve regnskapet revidert

§ 20 Oppløsning
Oppløsning av FFK kan vedtas av årsmøte med 3⁄4 flertall dersom minst 3⁄4 av
samtlige stemmer er representert på årsmøtet. Dersom forslag om oppløsning ikke
oppnår tilstrekkelig flertall, kan oppløsning vedtas ved alminnelig flertall av de avgitte
stemmer på det derpå følgende ekstraordinære årsmøtet, forutsatt at dette avholdes
innen 3 måneder.
Ved oppløsning skal FFK`s arkiver gis til Fotomuseet i Horten. Eiendelene
auksjoneres ut blant klubbens medlemmer. Pengebeholdningen deles på
medlemmene.

bottom of page